MENU

Zeszyt 2(22)/2010

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu obrotów towarowych handlu zagra-nicznego województwa mazowieckiego. Stanowi kontynuację i rozszerzenie raportu o ekspor-cie województwa mazowieckiego w latach 2003-2005, opracowanego w 2006 roku w Zespole Studiów i Analiz Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego (obecnie: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego).
Celem przygotowanego opracowania jest przedstawienie zmian handlu zagranicznego regio-nu w ujęciu przestrzennym i dynamicznym. Opracowanie ma charakter raportu. Badaniami obję-to lata 2004-2007, zbieżne z okresem akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Jest to pierw-sze tego typu opracowanie dla województwa mazowieckiego. Zostało zrealizowane w oparciu o bazę danych udostępnioną przez Centrum Analiz Administracji Celnej – Izby Celnej w War-szawie. Dane te pozwoliły na przeanalizowanie handlu zagranicznego na szczeblu powiatu.
Wiedza o obrotach towarowych w handlu zagranicznym pozwala określić stan rozwoju gospodarki regionu i może być wykorzystywana do kształtowania polityki regionalnej władz Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz służyć zadaniom bieżącym, wynikającym z zarządzania województwem. 

Zeszyt 22 

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl