MENU

Zeszyt 5(13)/2007

Streszczenie:

Koncepcja szlaków kulturowo-turystycznych wpisuje się w cele realizacyjne zapisów projektu Wojewódzkiego Programu Ochrony Zabytków dla Województwa Mazowieckiego. Cele programu realizowane będą w ramach zdefiniowanych układów pasmowych - m.in. Pasma Wkry. Układ pasmowy umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy ośrodkami o dobrze wykształconej tożsamości kulturowej a obszarami peryferyjnymi oraz realizację zadań na obszarach historycznych wspólnot kulturowych rozdzielonych obecnymi granicami administracyjnymi. Pozwala na tworzenie ponadlokalnych programów promocji i rozwoju turystyki, a także na koordynację działań o charakterze liniowym, np. związanych z wodnymi szlakami turystycznymi, czy europejskimi trasami turystyki kwalifikowanej.

Opracowanie ma na celu wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako ważnego czynnika rozwoju turystyki, co w konsekwencji będzie skutkować wzrostem gospodarczym Północnego Mazowsza.

Wkra, będąca prawobrzeżnym dopływem Narwi, prowadzi swe wody nieuregulowanym korytami przez malownicze krajobrazy Północnego Mazowsza. Wkra jest rzeką typowo nizinną, biorącą swój początek w okolicach jeziora Kownatki (woj. warmińsko-mazurskie). Liczne atrakcje kulturowe i znaczące walory przyrodnicze predysponują Wkrę do wykorzystania turystycznego. Szlak turystyczny wzdłuż rzeki funkcjonował będzie w oparciu o wyodrębnione obszary priorytetowe - twierdzę Modlin i Bieżuń, ośrodek węzłowy -Nowy Dwór Mazowiecki oraz ośrodki wspomagające - Nasielsk, Glinojeck. 

Zeszyt 13 

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl